english | начало | детска лаборатория | зали | за контакт

Digital Spaces Living Lab

 
   
 

>> европейско и международно сътрудничество

GAINS logo

Проект GAINS: Galileo Advanced INnovation Services
GAINS е европейски проект с основни партньори Anwendungszentrum Oberpfaffenhofen (AZO), Center for Innovation and Technology Management (CeTIM Munich), DKE Aerospace Swiss GmbH (DKE) и Associazione ESOCE Net (ESoCE-Net). Главната цел на проекта GAINS е изграждането на “иновационна магистрала” като процес от координирани иновационни услуги, базирани на Галилео, в три основни фази: откриване на идеи, създаване на продукти и услуги, базирани на тях, както и на нови предприятия, които да ги развиват.

В основата на проекта е специалната награда „Жива лаборатория” в рамките на Европейското състезание за сателитна навигация, което цели получаването на предложения и идеи от потребители за създаване на нови бизнеси, които отговарят на реални пазарни нужди. Тематичният фокус на наградата е в 3 области - здравеопазване, енергетика и медии. Победителят в първата фаза на състезанието през 2011 е Гео-Купон. Гео-Купон е приложение за смартфони, базирано на GNSS (Global Navigation Satellite System), което е разработено от Che-Tsung Lin от Industrial Technology Research Institute (ITRI) в Тайван. Приложението изпраща е-купони по предварително зададени цели и правила, като например дали потребителят е посетил някой клон на верига магазини определен брой пъти през някакъв период от време.

Във втората фаза на специалната награда в рамките на Европейското състезание за сателитна навигация, живи лаборатории бяха поканени да представят техните предложения за това да тестват пилотно Гео-Купон - идеята победител от фаза 1. След конкурс, в който участваха множество живи лаборатории от Европейската мрежа от живи лаборатории (ENoLL), Digital Spaces Living Lab (DSLL) беше избрана за победител и тя ще тества Гео-Купон в София от февруари до август 2012 и ще спомогне за доразвитието на идеята и приложението за смартфони.

COIN IP лого

Интегриран проект COIN: Сътрудничество между предприятия, свързани в мрежи и оперативна съвместимост между тях
Целта на проекта Coin IP е изучаването, дизайна, разработката и създаването на прототип на отворена и саморегулираща се обща среда в областта на информционните и комуникационни технологии. Такава среда ще бъде базирана върху съществуващи решения за оперативна съвместимост и сътрудничество между предприятия. DSLL е multiplier partner в проекта COIN и пълноправен партньор в подпроекта на COIN - COIN EEU чрез Favit Networks.
Apollon лого
Apollon: Пилотни проекти на живи лаборатории, които оперират в мрежи
Една от основните предимства на живите лаборатории е възможността да съчетават изследователските и иновационни процеси и да ги поставят в реален и локален контекст. В последните години множество живи лаборатории започнаха своята дейност на различни места в Европа, създавайки активни и бързо разрастващи се общества и групи от хора. Ясно е, че свързването в мрежа на федеративен принцип на всички тези европейски живи лаборатории е все по-необходимо, за да може да се интегрират възможностите и услугите, които те предоставят. Досегашните усилия в тази посока се фокусират върху обмяната на общи правила и добри практики между отделните живи лаборатории. Проектът Apollon е следващата стъпка в хармонизацията на дейността на живите лаборатории в цяла Европа и обвързването им в обща мрежа. DSLL е организация, подкрепяща проекта Apollon.

ENoLL banner

Европейската мрежа от живи лаборатории (European Network of Living Labs - ENoLL) е инициатива, произлизаща от самите европейски Living Labs и спонсорирана от Европейската общност чрез множество европейски проекти и координирани дейности като COLLABS,  CORELABS, Laboranova, EcoSpaces, Co-Spaces, C@R, WearIT@Work, VEP, и др. Създаването на тази мрежа започна през 2006 г. по план, разработен като резултат от европейските координирани дейности CoreLabs и CLOCK, и в тясно сътрудничество със самите Living Labs и с Общността за отворени иновации на Living Labs. DSLL стана член на ENoLL през 2008.

EuropeIST banner

Живи лаборатории за отворени иновации с участието на потребителя на Европейския тематичен портал за Информационно общество (Living Labs for user-driven open innovation @ Europe's Information Society Thematic Portal)
Чрез партньорство между гражданите, бизнеса и обществените институции, моделът на "живите лаборатории" позволява на хората и индустрията да изпробват най-добрите бъдещи иновации в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Този модел включва участието на крайния потребител още в началния етап от креативния процес на създаване на тези технологии. В резултат на всичко това, оценяването на фактори, като влиянието на новите технологии върху хората в социален и икономически аспект, става много по-точно, като по този начин нуждите на потребителите са по-добре чути и изпълнени.

 
       
  създаден от ablen © 2008 - 2015 Attentive Displays Ltd и Digital Spaces Living Lab Ltd Всички права запазени.